Föreningens Stadgar

STADGAR
Stadgar för Eslövs Skyttegilles Pistolklubb med säte i Eslövs kommun. Klubben bildades
den 13 april 1939. Stadgarna har senast ändrats av årsmötet den 6 mars 2002.

§ 1 Uppgift med mera
Eslövs Skyttegilles Pistolklubb nedan kallad föreningen, har till uppgift att främja och
utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och en
ansvarsfull hantering av dessa vapen.
Föreningen och dess medlemmar är skyldiga att följa de författningar som gäller för
pistolskytte samt av myndighet utfärdade föreskrifter.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av svensk medborgare eller medborgare i EU-land eller nordiskt
land, som varaktigt uppehåller sig i Sverige, eller annan utländsk medborgare med
permanent uppehållstillstånd. Den som genom brott eller på annat sätt visat sådana
egenskaper att han inte bör anförtros vapen får inte vara medlem.
Ansökan om inträde i föreningen skall vara skriftlig och innehålla en förbindelse om att
medlemmen skall följa dessa stadgar.
Beslut i fråga om medlemskap fattas av styrelsen. Om en ansökan avslås skall beslutet
vara skriftligt och skälen redovisas, liksom vad den sökande skall göra för att överklaga
beslutet.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat
att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Styrelsens beslut om uteslutning får begränsas till viss tid (diskvalifikation). Sådan uteslutning
får som längst gälla under sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl
för uteslutning inte finns får styrelsen i stället meddela medlemmen en varning.
Styrelsens beslut om uteslutning av medlem av annan anledning än bristande betalning
samt beslut om diskvalifikation eller varning skall vara skriftligt och skälen redovisas,
liksom vad den sökande skall iaktta för att överklaga beslutet
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift
för innevarande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 3 Avgifter
Avgifter fastställs vid årsmöte. Medlem skall betala årsavgift senast den 31 januari samt de övriga allmänna avgifter
som beslutas av föreningen. Vid inträde i föreningen skall avgiften betalas innan medlemskapet
blir gällande.

§ 4 Hedersledamot 
Till hedersledamot i föreningen får årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på
ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften. Hedersledamot betalar ej årsavgift.

§ 5 Överklagande av beslut
Beslut som fattats av styrelsen eller av årsmöte får överklagas till närmast högre instans
av medlem som berörs av beslutet. Överklagandet skall innehålla uppgift om det beslut
som överklagas, motivering för överklagandet och vilket beslut som medlemmen önskar
skall fattas i stället.

§ 6 Årsmöte
Årsmötet skall hållas i första kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna
senast fyra veckor före mötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelse,
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas
tillgängliga för medlemmarna, t ex genom att anslås i klubblokal, senast en vecka före
årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
Motion från medlem till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över motion.

§ 7 Punkter på årsmötet
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgifter för nästa år
Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Val av föreningens ordförande
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor(er) jämte suppleant(er)
Val av ledamöter i valberedningen, varav en ordförande
Övriga frågor

§ 8 Rösträtt
Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under året fyller lägst 16 år har
rösträtt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem
som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om den inte finns med på föredragningslistan i kallelsen till mötet.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av
antalet avgivna röster. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet.
Val avgörs genom relativ majoritet, det vill säga den (de) som erhållit högsta antalet
röster är vald (valda). I händelse av lika röstetal skall lotten avgöra.
Omröstning är öppen. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske med sluten
omröstning.

§ 9 Extra årsmöte
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Styrelsen kan även i annat fall kalla
till extra årsmöte då styrelsen finner det motiverat.
När styrelsen tagit emot en begäran enligt föregående stycke skall den inom 14 dagar
kalla till extra årsmöte inom två månader från kallelsen. Kallelsen med förslag till föredragningslista
skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och samtidigt
anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen – trots att den
har sådan skyldighet som sägs i föregående stycke – att utfärda föreskriven kallelse får
den som gjort framställningen i stället utföra kallelsen.
Vid extra årsmöte får endast behandlas den eller de frågor som motiverar mötet.

§ 10 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och 4 övriga ledamöter samt minst en suppleant. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen tillsätter även de
övriga befattningar som styrelsen anser behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant i styrelsen enligt av årsmötet fastställd turordning.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt
samma turordning och fram till nästa årsmöte.
Styrelsen får adjungera person(er) till styrelsen. Adjungerad har inte rösträtt men kan
ges yttrande- och förslagsrätt.

§ 11 Beslutsmässig
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter har kallats och då det finns ett antal röstberättigade
närvarande som är minst halva antalet av styrelsens ledamöter. För alla beslut
krävs att minst hälften av de röstberättigade är ense om beslutet – dock minst tre. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande
fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras med omröstning på annat
sätt. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid nästa styrelsemöte.
Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden och justeras av mötesordföranden och
en justeringsman. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 12 Styrelsens uppgifter
Styrelsen åligger särskilt
att leda föreningens verksamhet enligt dessa stadgar
att bereda de ärenden som skall behandlas på årsmötet samt verkställa årsmötets beslut
att pröva och avgöra frågor om medlemskap i föreningen och om disciplinära åtgärder
att pröva och avgöra ärenden om intyg om behov av vapen
att förvalta föreningens egendom, varvid en styrelsemedlem utses att vara huvudansvarig
för förvaringen av klubbens vapen och ammunition samt utlåning av vapnen
att ordna skjutövningar
att ordna tävlingar och i övrigt främja intresset för pistolskytte bland föreningens medlemmar
att före januari månads utgång överlämna styrelseprotokoll och räkenskaperna för föregående
verksamhetsår till revisorerna
att i god tid sända in uppgifter om under föregående verksamhetsår avlagda prov för
skytteutmärkelser till respektive förbund
att före januari månads utgång sända in årsrapport i två exemplar till pistolskyttekretsen

§ 13 Revisorer
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelse- protokoll och föreningens övriga handlingar. Revisionsberättelse skall överlämnas
till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 14 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. För giltighet
krävs beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av
stadgarna får avges skriftligen av medlem eller av styrelsen.

§ 15 Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast väckas till ordinarie årsmöte. Beslut om
upplösning av föreningen är giltigt endast om det har fattats vid två årsmöten, varav ett
skall vara ordinarie, och vid båda dessa möten har biträtts av minst fyra femtedelar av
de avgivna rösterna.
Beslutas om upplösning skall beslut också fattas om användningen av föreningens tillgångar
för ändamål som främjar skytte med pistol och revolver.
Beslutet samt avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse
och avslutande balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas berörda
förbundsstyrelser.

Eslöv i mars 2002