Pistolskyttemärke

Bestämmelser för pistolskyttemärket

För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt under kalenderår vid tränings- eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser, visat följande prov på skjutskicklighet nämligen:

Precisionsserier1. att i 3 precisionsserier mot pistoltavla, 25 m avstånd, 5 skott, 5
minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst
antal poäng (se tabell).
VapengruppABC
För bronsmärket32 3334
För silvermärket383840
För guldmärket434546
Tillämpningsserier2. att i 3 tillämpningsserier antingen mot helfigur i frontställning eller
helfigur, närstrid, 50 m vstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°. eller
mot 1/6 figur front eller cirkelmål C 30 (30 x 27 cm), 25 m avstånd, 6 skott,
utgångsställning stående 45°, ha erhållit i varje serie (se
tabell) eller ha erövrat standardmedalj i fältskjutning.
Antal träffSkjuttid
För bronsmärket560 sek
För silvermärket640 sec
För guldmärket6Vgr A, R 17 s
Vgr B, C 15 s
Alternativt prov för guldmärkeFör erhållande av Pistolskyttemärke i guld kan serierna
under 1 och 2 enligt ovan ersättas med följande prov:
att två gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier
mot pistoltavla 25 m, 5 skott, tid för 1:a serien 2,5 min
, för 2:a serien 20 sek och för 3:e serien 10 sek ha uppfyllt
följande fordringar (se tabell).
De 3 serierna i en skjutomgång skjuts i följd med
markering mellan serierna. Skjutställning stående utan
stödhand.
Vapengrupp Poäng sammanlagt
A och R121
B127
C130
Allmänt 

Alla serier ska skjutas i stående ställning.
Vid precisionsskjutning får stödhand inte användas. Vid tillämpningsserie är stödhand tillåten.
Påbörjad serie ska skjutas utan avbrott.

Bronsmärke erövras första kalenderår.

Silvermärke efter att bronsmärke erövrats.

Guldmärket efter att silvermärke erövrats..

Lägre årtalsmärke

Bestämmelser för lägre årtalsmärke

Innehavare av guldmärke, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller lägre årtalsmärke med 1 resp. 2 och 3 stjärnor. Prov för lägre årtalsmärke får påbörjas året efter det då guldmärket erövrats.

Högre årtalsmärke

Bestämmelser för högre årtalsmärke

Innehavare av lägre årtalsmärke med 3 stjärnor, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller högre årtalsmärke i brons resp. silver och guld. Prov får påbörjas året efter det då lägre årtalsmärke med 3 stjärnor erövrats.

Högre årtalsmärke i guld med stjärnor

Bestämmelser för högre årtalsmärke i guld med stjärnor

Innehavare av högre årtalsmärke i guld, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller högre årtalsmärke i guld med 1 resp. 2 och 3 stjärnor.

Högre årtalsmärke med krans

Bestämmelser för högre årtalsmärke med krans

Innehavare av högre årtalsmärke i guld med 3 stjärnor, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller årtalsmärket i guld med krans.
Den som därefter under 3 år, resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, ånyo uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller märket med 1 resp. 2 och 3 stjärnor.

Elitmärke

Bestämmelser för elitmärket 

Provet för erhållande av elitmärke består av serier mot precisionstavla och serier mot snabb skjutningstavla (lika snabbskjutningsmomentet i sportpistol) enligt följande prov:

Fordringar/serie precision & snabbmoment1. att i fem 5-skottsserier mot pistoltavla, 25 m avstånd, 5
skott, tid 6 minuter per serie ha uppnått i varje serie minst
antal poäng (se tabell).

2. att i fem 5-skottsserier mot snabbskjutningstavla, 25 m
avstånd, 5 skott, tid 3 sek/skott ha uppnått i varje serie
minst antal poäng (se tabell).
För bronsmärket45
För silvermärket48
För guldmärket49
Allmänt

Stödhand är inte tillåten.
Endast ett märke per år kan erövras och högre märke endast av den som erövrat märke av närmast lägre grad.
Prov för elitmärke får avläggas första gången året efter det att pistolskyttemärket i guld erövrats

Fältskyttemärke

Bestämmelser för fältskyttemärket

1. Prov får avläggas av den som fyllt 15 år och som föregående år har uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i brons.
2. Märkesprov får avläggas vid riks-, nationella, landsdels- och kretstävlingar i fältskjutning.
3. Endast ett märke per år kan erövras och högre märke endast av skytt som löst märke av närmast lägre valör.
4. För att erhålla fältskyttemärket krävs att skytten vid tre olika tävlingar under samma kalenderår uppfyller kraven för resp. märke, nämligen:

Antal träff/poäng i vapengrupp A
MärkeTävlingens omfattning Antal poäng i procent av
maximal poängsumma
6 stn
(36 tr)
7 stn
(42 tr)
8 stn
(48 tr)
9 stn
(54 tr)
10 stn
(60 tr)
Brons192225293252
Silver232731364065
Guld273136414675
Antal träff/poäng i vapengrupp A
MärkeTävlingens omfattning Antal poäng i procent av
maximal poängsumma
6 stn
(36 tr)
7 stn
(42 tr)
8 stn
(48 tr)
9 stn
(54 tr)
10 stn
(60 tr)
Brons222529323660
Silver273136404575
Guld313641465186
Antal träff/poäng i vapengrupp A
MärkeTävlingens omfattning Antal poäng i procent av
maximal poängsumma
6 stn
(36 tr)
7 stn
(42 tr)
8 stn
(48 tr)
9 stn
(54 tr)
10 stn
(60 tr)
Brons202327313456
Silver252934384270
Guld293438444980

Påbyggnadsmärke

Bestämmelser för påbyggnadsmärke

Innehavare av fältskyttemärke i guld, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller påbyggnadsmärke med 1 resp. 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får påbörjas året efter det att fältskyttemärket i guld erövrats.

Mästarmärke

Bestämmelser för mästarmärket

Innehavare av pistolskyttemärket i guld som under 3 resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller nedanstående kompetensprov, erhåller mästarmärket i brons resp. silver och guld.
Prov för mästarmärket får påbörjas året efter det då pistolskyttemärket i guld erövrats

De årliga kompetensproven omfattar:

1. Tävlingsresultat i banskjutning
2. Serier på egen skjutbana eller vid tävling
3. Tävlingsresultat i fältskjutning

Kompetensprov 1.
VapengruppTävlingens omfattning Skytt skall ha uppfyllt en av följande tre prestationer (a, b eller c):
a. i Rikstävlingen på hemortens banor ha uppfyllt fordringarna för rikstävlingsmedaljen.
b. vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i banskjutning vid två tävlingar ha uppnått lägst poäng enl. tabell.
c. vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i banskjutning ha uppnått resultat lika med fordringarna för standardmedalj i brons.
6 serier 7 serier10 serier
A262305343
B272317350
C280326364
Kompetensprov 2.

Skytt skall ha uppfyllt en av följande prestationer (a, b eller c):

VapengruppPoäng per seriedels att i 5 precisionsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket ha uppnått poäng enligt tabell.
A45
B47
C48

VapengruppSkjuttid sekunddels att i 5 tillämpningsserier enligt bestämmelserna för
pistolskyttemärket, erhållit 6 träffar med skjuttider för
tillämpningsserierna enligt tabell.
A12
B9
C9
R10
Prestation b
VapengruppPoäng sammanlagt
i en skjutomgång
att 3 gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier
mot pistoltavla, avstånd 25 m, 5 skott, tid för första
serien 150 sek, för andra serien 20 sek och för tredje
serien 10 sek, ha uppfyllt fordringar enligt tabell.
A och R126
B132
C135
Prestation c
VapengruppPoäng sammanlagt
i en skjutomgång
att i tio (10) 5-skottsserier mot snabbskjutningstavla, 25 m avstånd , 5 skott, tid 3 sek/skott ha uppnått i varje serie minst antal poäng enligt tabell (lika snabbskjutningsmomentet i sportpistol).
A48
B och C49
Kompetensprov 3.

Skytt skall vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i fältskjutning ha uppnått resultat lika med fordringarna för standardmedalj i brons.

Mästarmärke i guld med stjärnor

Bestämmelser för påbyggnadsmärke

Innehavare av mästarmärket i guld, som under 5, resp. 10 och 15 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller fordringarna för mästarmärket, erhåller påbyggnadsmärke med 1 resp. 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får påbörjas året efter det att mästarmärket i guld erövrats.

Skidskyttemärke

Bestämmelser för skidskyttemärket

Prov för skidskyttemärke får avläggas endast av den, som tidigare uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons.

Följande stipulationer gäller: 

1. Skidlöpning på snitslad bana 3 x 2 km. Vapen och ammunition enligt bestämmelserna i skjuthandboken kap 4 medföres under löpningen. Vapnet skall vara oladdat. Laddning får endast ske i eldställning på skjutplatsen.

2. Skjutning sker på tre skjutstationer efter 2, 4 och 6 km mot skidskyttetavlan. 6 skott på varje skjutstation.
Avstånd 25 m. Skjutställning stående, stödhand tillåten. Stavstöd eller annan form av stöd får ej användas.

Innan skytt lämnar skjutstation skall kontroll ske att ”patron ur” gjorts.
Stationschef är ansvarig för att så sker.

3. Poängberäkning

Resultatet utgörs av summan av löppoäng och skjutpoäng. Tiden för skjutningen inräknas i åktiden.

För varje hel minuts åktid erhålles en poäng.

Skjutpoäng erhålles enligt nedanstående tabell:

Träff inom ringSkjutpoäng
1 och 20
31
42
Utanför ring 43

4. Poängfordran

HerrarDamer
För bronsmärke, högst5561
För silvermärke, högst5056
För guldmärke, högst4551

5. Silvermärket kan erövras direkt eller genom att fordringarna för bronsmärket uppfylles under tre år
För att erhålla guldmärket skall skytt under ett föregående år ha erövrat silvermärket. Guldmärke kan även erövras av skytt, som under tre år uppfyller fordringarna för silvermärke.

6. Den som under kalenderåret uppnår lägst 47 års ålder erhåller silvermärke för bronspoäng och guldmärke för silverpoäng.
Skytt i sådan ålder som innehar silvermärket är, efter att ha fullgjort bronsmärkesfordringarna under 3 år, berättigad att erhålla guldmärket

7. Skidskyttemärke i brons och silver skall kunna lösas omedelbart efter avlagt prov.

Anmärkning:
Vid avläggande av prov för guldmärke får såsom alternativ till ordinarie prov räknas sådan placering vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i pistolfältskjutning på skidor som berättigar till standardmedaljen i brons.

Skidskyttemärke i guld med stjärnor

Bestämmelser för påbyggnadsmärke

Innehavare av skidskyttemärke i guld, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller påbyggnadsmärke med 1 resp. 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får påbörjas året efter det att skidskyttemärket i guld erövrats.

Anmärkning: 
Vid avläggande av prov för påbyggnadsmärke får såsom alternativ till ordinarie prov räknas sådan placering vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i pistolfältskjutning på skidor som berättigar till standardmedaljen i brons.

Springskyttemärke

Bestämmelser för springskyttemärket

Prov för springskyttemärket avläggs efter i princip samma bestämmelser som för skidskyttemärket, varvid skidlöpning ersättes av terränglöpning på snitslad bana 3 x 1 km samt att skjutningen utföres efter 1, 2 och 3 km.

HerrarDamer
För bronsmärke, högst5561
För silvermärke, högst5056
För guldmärke, högst4551

Påbyggnadssmärke

Bestämmelser för springskyttemärke i guld med stjärnor

Innehavare av springskyttemärke i guld, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller påbyggnadsmärke med 1 resp. 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får påbörjas året efter det att springskyttemärket i guld erövrats.

Bestämmelser för springskyttemärke i guld med blå emaljbotten

Innehavare av springskyttemärke i guld med tre stjärnor, som under 3 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller springskyttemärke i guld med blå emaljbotten. Prov för märket får påbörjas året efter det att springskyttemärket i guld med tre stjärnor erövrats.

Bestämmelser för springskyttemärke i guld med blå emaljbotten samt med stjärnor

Innehavare av springskyttemärke i guld med emaljbotten, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller påbyggnadsmärke med 1 resp. 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får påbörjas året efter det att springskyttemärket i guld med blå emaljbotten erövrats.

Luftpistol

Bestämmelser för luftpistolmärket

Som vapen får användas luftpistol och kolsyrepistol.
Serierna ska skjutas i stående ställning utan stödhand eller annan form av stöd.
Märke av högre valör får erövras utan hinder av att skytt inte tidigare erövrat märke av lägre valör. Skytt må under samma kalenderår erövra märken av olika valörer.

För bronsmärke 66 poäng För erhållande av luftpistolmärket erfordras att skytt under kalenderåret i 5 precisionsserier mot 10-ringad internationell luftpistoltavla, 10 skott, skjuttid högst 14 min, har uppnått i varje serie minst (se tabell).
För silvermärke 76 poäng
För guldmärke 88 poäng
Årtalsmärke

Bestämmelser för årtalsmärke

Innehavare av luftpistolsmärket i guld, som ånyo uppfyller fordringarna för guldmärket erhåller årtalsmärket. Den som därefter under ytterligare 1, resp. 2 och 3 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller årtalsmärket med 1 resp. 2 och 3 stjärnor. Prov för årtalsmärke får avläggas året efter det då guldmärket erövrades. Endast ett märke erövras per år och märke av högre valör endast av den, som förut innehar märke av lägre valör.

För ungdom

Bestämmelser för luftpistolmärke för ungdom 

Brons-, silver- och guldmärke kan erövras under samma kalenderår. Märke av högre valör kan erövras endast av den, som tidigare utlöst märke av närmast lägre valör.

Berättigade att avlägga prov för märke är ungdomar t o m det år de fyllt 13 resp. 15 år. För påbyggnadsmärke krävs medlemskap i förening ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet eller Svenska Sportskytteförbundet.

Som vapen får användas luft- eller kolsyrepistol.

För erhållande av Luftpistolmärke för ungdom erfordras att skytt i 5 st 10-skottsserier mot internationell luftpistoltavla, skjuttid 15 min per serie, har uppnått i varje serie minst nedanstående poäng:

Skjutställning enligt bestämmelserna för 80-iaden

t o m 13 år

Sittande med stöd eller stående
t o m 15 år

Stående med stödhand
Bronsmärke76 poäng76 poäng
Silvermärke82 poäng80 poäng
Guldmärke88 poäng84 poäng
För ungdom påbyggnad

Bestämmelser för påbyggnadsmärke 

Poängfordran för påbyggnadsmärke enligt nedanstående tabell.

t o m 13 år

Sittande med stöd eller stående
t o m 15 år

Stående med stödhand
Guldmärke med en stjärna92 poäng88 poäng
Guldmärke med två stjärnor94 poäng90 poäng
Guldmärke med tre stjärnor97 poäng93 poäng

Banskyttemärke

Följande stipulationer gäller:

1.  Prov för banskyttemärke får endast avläggas av den som under föregående kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons.

2.    Banskyttemärket förekommer i valörerna brons, silver och guld samt i guld med en, två och tre stjärnor.

3.    Märkesprov får avläggas vid riks-, landsdels-, nationella och kretstävlingar i ban-skjutning.

4.    Endast ett märke kan under året erövras och märke av högre valör endast av den, som förut löst märke av lägre valör.

5.  För erhållande av banskyttemärket krävs att skytten vid tre olika tävlingar under samma kalenderår  uppfyller kraven för respektive märke, enligt följande;

Poänggränser för Vapengrupp A

MärkeTävlingens omfattning
6 serier7 serier10 serier
Brons194 226322
Silver231269383
Guld262305434

Poänggränser för Vapengrupp B

MärkeTävlingens omfattning
6 serier7 serier10 serier
Brons200233332
Silver237276393
Guld274319454

Poänggränser för Vapengrupp C

MärkeTävlingens omfattning
6 serier7 serier10 serier
Brons206240342
Silver243283403
Guld280326464

6.  Innehavare av banskyttemärke i guld, som i 3 respektive 6 och 9 år, oavsett i följd eller inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller påbyggnadsmärke med 1, 2 resp 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärke får påbörjas året efter det banskyttemärke i guld erövrats.

7.    Beställning av märke sedan prov fullgjorts enligt Bilaga 14 i Skjuthandboken.

Märke i Nationell helmatch

Märket i Nationell helmatch är instiftat för att öka intresset för ban- och fältskjutning samt som en introduktion till de internationella grenarna. Skjutningen som utförs med av förbundet godkända vapen, skall ske dels mot pistoltavla, dels mot snabbskjutningstavla samt mot fältfigurtavla enligt följande grunder;

a)    fyra 5-skottsserier mot pistoltavla enligt reglerna för pistolskyttemärket. Provserie tillåten.

b)   fyra 5-skottsserier mot snabbskjutningstavla enligt bestämmelserna i mom 621-634.

Provserie tillåten.

c)    fyra 5-skottsserier mot fältfigurtavla, avstånd 25 meter, utgångsställning stående utan

stödhand 45 °. Tid för respektive serie är 20, 16, 14 och 12 sek, i nämnd ordning.

Skytten väljer själv i vilken ordning målen ska beskjutas. Provserie ej tillåten.

1.    Prov för märke i Nationell helmatch får endast avläggas av den som under föregående kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons.

2.    Märket i Nationell helmatch förekommer i valörerna brons, silver och guld samt i guld med en, två och tre stjärnor.

3.    Märkesprov får avläggas vid såväl träning som riks-, landsdels-, nationella och kretstävlingar i Nationell helmatch.

4.    Endast ett märke kan under året erövras och märke av högre valör endast av den som förut löst märke av lägre valör.

5.  För erhållande av märke Nationell helmatch krävs att skytten vid två olika tillfällen under samma kalenderår uppfyller kraven för respektive märke enligt följande:

Poänggränser för respektive Vapengrupp

MärkeVpgr A Vpgr BVpgr C
Brons365380390
Silver435450460
Guld500520530

Rikstävlingsmedalj

Berättigad till rikstävlingsmedaljen i silver är skytt som vid rikstävlingen på hemortens banor har uppnått ett sammanlagt resultat av minst

Vapengrupp A 1254 p
Vapengrupp A 2248 p
Vapengrupp A 3260 p
Vapengrupp B270 p
Vapengrupp C276 p

Skytt, som erövrat silvermedalj och som ånyo uppfyller fordringarna för medaljen under 5 år är berättigad till rikstävlingsmedalj i guld.

Skytt som erövrat guldmedalj och som därefter under 5,10 resp 15 år ånyo uppfyller fordringarna är berättigad till guldmedalj med en, två resp. tre stjärnor.

Skytt, som erövrat guldmedalj med tre stjärnor och som därefter under 5,10, 15, och 20 år ånyo uppfyller fordringarna är berättigad till guldmedalj med Kvistar resp. med en, två eller tre stjärnor.

Standardmedaljen

Svenska Pistolskytteförbundets standardmedalj utdelas vid Kretstävlingar, landsdelstävlingar, nationella tävlingar och rikstävlingar i ban- och fältskjutning samt i skidskytte- och springskyttetävlingar.

Standardmedalj utdelas till skytt i klass 1, 2, 3 och veteranklass.

Tävlings omfattning

  • Banskjutning: Minst 6 serier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket.
  • Fältskjutning: Minst 6 skjutstationer med 6 skott vid varje skjutstation.

Berättigad till standardmedaljen i silver är den bästa niondelen och i brons den bästa tredjedelen av antalet skyttar som deltager, samt de som uppnått samma poängtal resp. träffantal som dessa. Vid beräkningen avrundas till närmast lägre hela tal.

OBS! Från och med 01-01-01 får Äldre Veteraner skjuta samtliga stationer i fältskjutning med stödhand och ändå ingå i underlaget för beräkningen för Standardmedaljer och därvid även erövra sådana.
(Beslut av Förbundsmötet 2000).

Standardmedaljen i guld

En standardmedalj i brons ger en poäng och en standardmedalj i silver ger två poäng. För erhållande av standardmedalj i guld krävs 50 poäng

Standardmedalj i guld med överstycke med krans

Löses vid uppnådda 100,150,200, 300,400 och 500 poäng med ingraverat poängtal.
Poängberäkning för standardmedalj i guld påbörjas 1 januari1989.

Fripistol

Bestämmelser för fripistolsmärket 

Vid prov för märket skall skjutning ske enligt reglerna för fripistol.

Fordringar/serieFordringar:
10 serier om 10 skott med lägsta poäng per serie enligt tabell.
För bronsmärket80
För silvermärket85
För guldmärket90

Årtalsmärke i guld med stjärnor

Bestämmelser för årtalsmärke

Guldmärkesfordringarna uppfylles under ytterligare 3 år för varje stjärna

Sport/grovpistol

Bestämmelser för sport/grovpistolsmärket 

Vid prov för märket skall skjutning ske enligt reglerna för sport/grovpistol.

Fordringar/serieFordringar:

Precision 10 serier om 5 skott och
Snabbskjutning 10 serier om 5 skott
Lägsta poäng per serie enligt tabell.
PrecisionSnabb
För bronsmärket4242
För silvermärket4545
För guldmärket4848

Årtalsmärke i guld med stjärnor

Bestämmelser för årtalsmärke

Guldmärkesfordringarna uppfylles under ytterligare 3 år för varje stjärna

Snabbpistol

Bestämmelser för snabbpistolsmärket 

Vid prov för märket skall skjutning ske enligt reglerna för snabbpistol.

Fordringar/omgångFordringar:

5 omgångar om 30 skott med lägsta poäng per omgång enligt tabell.
För bronsmärket250
För silvermärket265
För guldmärket275

Årtalsmärke i guld med stjärnor

Bestämmelser för årtalsmärke

Guldmärkesfordringarna uppfylles under ytterligare 3 år för varje stjärna

Standardpistol

Bestämmelser för standardpistolsmärket 

Vid prov för märket skall skjutning ske enligt reglerna för standardpistol.

Fordringar/omgångFordringar:

5 omgångar om vardera:
2 serier på 150 sek,
2 serier på 20 sek och
2 serier på 10 sek
Lägsta poäng per omgång enligt tabell.
För bronsmärket235
För silvermärket255
För guldmärket265

Årtalsmärke i guld med stjärnor

Bestämmelser för årtalsmärke

Guldmärkesfordringarna uppfylles under ytterligare 3 år för varje stjärna

Luftpistol

Bestämmelser för luftpistolsmärket 

Vid prov för märket skall skjutning ske enligt reglerna för luftpistol.

Fordringar/omgångFordringar:

10 serier om 5 skott eller 5 serier om 10 skott med lägsta poäng per serie enligt tabell.
5 sk/serie10 sk/serie
För bronsmärket3672
För silvermärket3876
För guldmärket4080

Påbyggnadsmärke

Bestämmelser för påbyggnadsmärket

Vid prov för märket skall skjutning ske enligt reglerna för luftpistol.
Prov för luftpistolsmärket i guld skall under ett tidigare år ha fullgjorts av skytten.

Fordringar/omgångFordringar:

10 serier om 5 skott eller 5 serier om 10 skott med lägsta poäng per serie enligt tabell.
5 sk/serie10 sk/serie
För bronsmärket4080
För silvermärket4488
För guldmärket4794

Årtalsmärke i guld med stjärnor


Bestämmelser för årtalsmärke
Guldmärkesfordringarna uppfylles under ytterligare 3 år för varje stjärna

Kretsens medalj

Bestämmelser för kretsens medalj
För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt under kalenderår vid tränings- eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser, visat följande prov på skjutskicklighet nämligen:

Precisionsserier1. att i 3 precisionsserier mot pistoltavla, 25 m avstånd, 5 skott, 5 minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst antal poäng (se tabell).
VapengruppABC
För brons383940
För silver434646
För guld454748

Tillämpningsserier 2. att i 3 tillämpningsserier antingen mot helfigur i frontställning eller helfigur, närstrid, 50 m vstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°. eller mot 1/6 figur front eller cirkelmål C 30 (30 x 27 cm), 25 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°, ha erhållit i varje serie (se tabell)
Antal träffSkjuttid
För brons640 sek
För silver6Vgr A, R 17 s
Vgr B, C 15 s
För guld6Vgr A 12 s
R 10 s
Vgr B, C 9 s

Klubbens Medalj

Innehavare av guldmärket.

Skjutit resultat enligt nedan.

Första året bronsmedalj, efter två år silvermedalj och ytterligare två år guldmedalj.

Precisionsserier10 precisionsserier mot pistoltavla, 25 m avstånd, 5 skott, 5 minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst antal poäng (se tabell).
VapengruppABC
För brons434648
För silver434648
För guld434648

Tillämpningsserier10 tillämpningsserier antingen mot helfigur i frontställning eller helfigur, närstrid, 50 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°. eller mot 1/6 figur front eller cirkelmål C 30 (30 x 27 cm), 25 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°, ha erhållit i varje serie.
VapengruppABC
För brons6/12 sek6/9 sek6/9 sek
För silver6/12 sek6/9 sek6/9 sek
För guld6/12 sek6/9 sek6/9 sek

Svartkrutsfederationens skyttemärke

Bestämmelser för SSSF´s skyttemärke

Märke i brons 3 serier enligt kraven nedan

Märke i silver 5 serier enligt kraven nedan

Märke i guld 5 serier enligt kraven nedan

PrecisionsserierPrecisionsserier mot pistoltavla, 25 m avstånd, 13 skott, 30 minuters skjuttid. Uppnått i varje serie minst antal poäng (10 bästa träffarna räknas).
Vapenklass
BronsSilverGuldReduktion av poängkrav med hänsyn till ålder

60 år -1 poäng

61 år -2 poäng

62 år -3 poäng

63 år -4 poäng

64 år -5 poäng

65 år -6 poäng

66 år -7 poäng

67 år -8 poäng

68 år -9 poäng

69 år och äldre -10 poäng
Cominazzo (flintlåspistol)406070
Tanzutzu (luntlåspistol)406070
Kuchenreuter (slaglåspistol)557585
Colt (slaglåsrevolver original)607585
Mariette (slaglåsrevolver replika)607585
Smith & Wesson (patronladdad revolver)607585